Content voor Ingelogde Gebruikers

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Astrid Olde Olthuis, gevestigd aan de Sportlaan 40 te (7581 BZ) Losser, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73780359, vertegenwoordigd door mevrouw A.G.J. Olde Olthuis;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. verlenen van diensten (hierna eenvoudhalve te noemen: ‘het verrichten van werkzaamheden’), alsmede de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie Opdrachtnemer een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;
Opdrachtovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden waarbij elke deelopdracht tot een afzonderlijke opdracht wordt beschouwd.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing verklaard op elke Opdrachtovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en
voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
2.2. Opdrachtnemer verklaart de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever op voorhand niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 2.3. Indien een of meerdere bepalingen van de toepasselijke Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter (rechtsgeldig) buiten rechte, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, worden vernietigd of niet rechtsgeldig worden verklaard dan blijft de werking van de overige bepalingen van kracht. Partijen treden dan in overleg met elkaar om de betreffende bepalingen te vervangen.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en duur van de overeenkomst

3.1. Offertes en aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.

3.2. Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 3.1 genoemde vervaltermijn. Na deze vervaltermijn kan aan de offerte geen recht worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte uit te brengen.

3.3. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij
alle essentiële informatie voor uitvoering van de Opdrachtovereenkomst tijdig, dat wil zeggen bij aanvang van de werkzaamheden, heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Bij niet tijdige overdracht van de essentiële informatie

worden overeengekomen levertijden opgeschort voor de duur van de te late overdracht van de informatie.

3.4. Bij gedeeltelijke aanvaarding van de samengestelde offerte of aanbieding door Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet verplicht worden tot uitvoering van de (deel)opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht de (deel)opdracht af te wijzen
c.q. daarvoor een andere prijs te hanteren.

3.5. Genoemde tarieven in offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven.
3.6. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor eventuele toekomstige Opdrachtovereenkomsten.

3.7. Overige kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of kosten van derden die met de Opdrachtovereenkomst samenhangen zullen in rekening worden gebracht.
3.8. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd zodra Opdrachtnemer met de werkzaamheden is aangevangen.

3.9. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd deze maandelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.
3.10. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op het honorarium te vragen. Het in rekening gebrachte voorschot zal bij het opmaken van de eindfactuur worden verrekend.
3.11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen en/of aanvullingen van de Opdrachtovereenkomst, anders dan de wijzigingen en/of aanvullingen die verband houden met de werkzaamheden, tegen het gebruikelijke tarief van Opdrachtnemer in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die Opdrachtgever wenst, na aanvaarding van de Opdrachtovereenkomst.
3.12. De Opdrachtovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming, wijziging en opzegging van de Opdrachtovereenkomst

4.1. Van aanvaarding van de Opdrachtovereenkomst is sprake indien:
a. de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtovereenkomst door Opdrachtnemer is ontvangen;
b. bij gebreke van een ondertekende Opdrachtovereenkomst de offerte c.q. aanbieding schriftelijk of uitdrukkelijk mondeling door Opdrachtgever is aanvaard. De Opdrachtnemer verplicht zich deze aanvaarding per mail te bevestigen.

4.2. Indien tijdens het verrichten van de werkzaamheden blijkt dat de Opdrachtovereenkomst aangepast dient te worden, zullen partijen in overleg
gaan met als doel de Opdrachtovereenkomst te wijzigen. Een wijziging van de opdracht kan in sommige gevallen een hoger tarief opleveren. Bij een wijziging
van de Opdrachtovereenkomst zal deze schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bevestigd worden.
4.3. Opzegging c.q. beëindiging van de Opdrachtovereenkomst door Opdrachtgever is alleen schriftelijk mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opdrachtnemer is gerechtigd reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
4.4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake
is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdrachtovereenkomst en daarmee inbegrepen de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Uitvoering opdracht
5.1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever.
5.2. De opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.
5.3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is haar verplichtingen uit de Opdrachtovereenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om overeenkomstig artikel 3 lid 9 evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden te factureren.
5.4. Het is Opdrachtnemer toegestaan incidenteel goedkeuring van Opdrachtgever te verzoeken voor reeds gedane werkzaamheden en/of concepten aangeleverd door Opdrachtnemer.
5.5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd wijzigingen van Opdrachtgever voor (een of meerdere gedeelte(n) van) de Opdrachtovereenkomst of zaken waar hij reeds
zijn goedkeuring voor heeft gegeven, door te belasten. Het betreft hier logischerwijs wijzigingen over zaken als lay-out, fouten in de teksten
enzovoort.
5.6. Opdrachtnemer is gerechtigd om kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie, zoals nieuw aangeleverde content, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
5.7. De (tussentijdse) levertermijn geldt bij benadering. Bij overschrijding van de levertermijn door Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig in kennis stellen. Deze levertermijn wordt met een redelijke termijn, doch
maximaal 14 dagen, in overleg met Opdrachtgever opgeschort zodat Opdrachtnemer alsnog in staat wordt gesteld om aan haar verplichtingen te voldoen.
5.8. Indien Opdrachtnemer zijn of haar verplichtingen uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als
gevolg van overmacht, zal in overleg met Opdrachtgever het resterende
bedrag voor de opdrachten binnen die termijn door Opdrachtgever worden teruggevorderd.
5.9. Overschrijding van de levertermijn, anders dan overmacht, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Opdrachtovereenkomst. Ziekte van Opdrachtnemer wordt tijdig doorgegeven aan Opdrachtgever, waarna Opdrachtnemer 14 dagen de gelegenheid heeft om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. In geval van verlof zal Opdrachtnemer dit een maand van tevoren kenbaar maken aan Opdrachtgever zodat de overeengekomen werkzaamheden een maand tevoren kunnen worden ingepland.

5.10. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding c.q. restitutie van het door Opdrachtgever betaalde bedrag bij onvrede of na het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn gerechtigd tot eenzijdige beëindiging van de Opdrachtovereenkomst indien hij/zij van mening is dat de Opdrachtovereenkomst niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de overeengekomen offerte en eventuele nadere overeengekomen afspraken. De beëindiging van de Opdrachtovereenkomst dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan Opdrachtgever c.q. Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
6.2. Indien en voor zover Opdrachtgever besluit tot voortijdige beëindiging van de Opdrachtovereenkomst, anders dan door grove nalatigheid van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht op volledige betaling van het overeengekomen tarief, inclusief kosten van derden. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie wanneer betaling reeds heeft plaatsgevonden.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd tot voortijdige beëindiging van de Opdrachtovereenkomst indien en voor zover de feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn waardoor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst niet in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op aanspraak tot betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging van de Opdrachtovereenkomst.

Artikel 7. Betaling

7.1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer haar geoffreerde tarief bij Opdrachtgever in rekening.
7.2. Het honorarium en de eventuele daar bijkomende kosten van derden worden maandelijks door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerd.
7.3. Bij afname van een dienstenpakket door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer zal er bij aanvang van de werkzaamheden een eenmalige betaling plaatsvinden van
het totaalbedrag aan Opdrachtnemer. Bij extreme overmacht in geval van
ernstige of langdurige ziekte, verkeersongevallen, overlijden in familiekring
etc., kan Opdrachtgever enkel dat deel van de kosten terugvorderen dat
gebonden is aan de tijd waarin Opdrachtnemer haar werk niet heeft kunnen uitvoeren. Het gaat dan om de werkzaamheden die binnen het afgenomen pakket vallen.
7.4. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt door middel van betaling op de bankrekening van Opdrachtnemer.
Betaling van een voorschot zoals vermeld in artikel 2 lid 8, dient binnen vijf dagen na de factuurdatum te geschieden.
7.5. Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 7.4 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening.
7.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van bedragen door Opdrachtgever verschuldigd komen voor rekening van Opdrachtgever.
7.7. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

Artikel 8. Klachten, garanties en aansprakelijkheid

8.1. Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, beëindiging of afronding van de opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te (laten) onderzoeken. 8.2. Indien er sprake is van een gebrek zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk 30 dagen na melding van de klacht, vervangen c.q. herstellen.

8.3. Opdrachtnemer is als gevolg van onjuiste informatieverschaffing door Opdrachtgever niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen.
8.4. Indien komt vast te staan dat de klacht niet gegrond is zal Opdrachtgever gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.

8.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door Opdrachtgever geleden als gevolg van het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege Opdrachtgever.
8.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of gebreken aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van handelen en/of nalaten in de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst door Opdrachtnemer op uitdrukkelijke instructies, wensen c.q. aanwijzingen van Opdrachtgever.

8.7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, etc. aangeleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-)rechten.

8.8. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het door Opdrachtnemer vervaardigde eindproduct(en).
8.9. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, ontstaan behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

8.10. Opdrachtgever is gerechtigd om zijn/haar onderneming rechtsgeldig te (laten) vertegenwoordigen.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als teksten, artikelen, blogs, interviews etc. liggen bij Opdrachtnemer. Na betaling van het verschuldigde honorarium door Opdrachtgever worden alle (intellectuele) eigendomsrechten door Opdrachtnemer overgedragen aan Opdrachtgever.

9.2. Het is Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, toegestaan materiaal ontworpen en/of gemaakt door Opdrachtnemer te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor het doel dat met Opdrachtnemer is overeengekomen.

9.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebruik van materialen en gegevens die op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt, gebruikt voor eigen doeleinden, door een externe onbekende partij.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en/of gegevens die in het kader van de Opdrachtovereenkomst over en weer zijn verstrekt.
11.2. De producten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor het vervaardigd is. Opdrachtnemer neemt in acht dat zij de vervaardigde opdrachten voor Opdrachtgever nooit in mag zetten voor commercieel gebruik tenzij Opdrachtgever hiervoor toestemming geeft. De rechten van deze vervaardigde opdrachten liggen te allen tijde bij Opdrachtgever
na betaling van het honorarium.

Losser, november 2020

Scroll naar boven